Huippunopeat internetyhteydet 
haja-asutusalueille


Laajakaistan toimeenpano-ohjelma

 

 

Toimeenpano-ohjelman huippunopeiden ja toimintavarmojen yhteyksien edistämiseksi


Ohjelmalla halutaan edistää kiinteitä ja langattomia yhteyksiä rinnakkain ja tasapainoisesti. Lisäksi halutaan helpottaa kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamista ja vauhdittaa yhteyksien markkinaehtoista tarjontaa.

Kiinteiden verkkojen rakentamista helpotetaan muun muassa lupaprosessia keventämällä. Ohjelmassa huomioidaan myös langattomalle laajakaistalle varattujen taajuuksien kasvava tarve.

Miksi nyt?

Nopea laajakaista jatkaa valtion Laajakaista 2015-hanketta. Nopea laajakaista tukee kuntien liittämistä laajakaistaverkkoon jopa 90% tukikelpoisista kustannuksista. Tukiajan päätyttyä liittymän hankkiminen maksaa huomattavasti enemmän kuin nyt. Siksi kannattaa käyttää tilaisuus laajakaistan hankkimiseen nyt.Nopea laajakaista -hanke käynnistyi hallituksen periaatepäätöksellä joulukuussa 2008.

Hankkeen tavoitteena on varmistaa valtion tuen avulla nopeiden laajakaistaverkkojen
rakentaminen alueilla, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu.


Nopea laajakaista hanke

Nopea laajakaista -hankkeen päämääränä on, että vuoden 2015 loppuun mennessä yli 99 prosentilla käyttäjistä on saatavilla 100 megan laajakaistayhteys enintään 2 kilometrin etäisyydellä vakituisesta asuinpaikasta tai yrityksen toimipisteestä. Käyttäjiksi lasketaan vakinaiset asunnot sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaiset toimipaikat.

Vuoden 2009 aikana maakuntien liitot suunnittelivat maakunnalliset laajakaistarakentamisen hankeohjelmat. Hankeohjelmiin sisältyi yhteensä noin 800 hanketta ja niiden yhteenlaskettu kustannusarvio on vajaat 0,5 miljardia euroa. Hankkeissa suunniteltiin rakennettavan laajakaistaverkkoa noin 40 000 kilometriä, joiden avulla olisi mahdollista tarjota edistyksellisiä viestintäpalveluita noin 130 000 käyttäjälle haja-asutusalueella.

 

Julkista tukea

Laajakaistahankkeille myönnettäviin julkisiin tukiin on käytettävissä yhteensä noin 130 miljoonaa euroa. Rahoituksesta 66 miljoonaa tulee valtiolta, noin 25 miljoonaa euroa EU:n Manner-Suomen maaseutuohjelmasta ja noin 40 miljoonaa euroa kunnilta. Valtion tuen jakamisesta vastaa Viestintävirasto.

Tuki suunnataan maantieteellisesti syrjäisimpien alueiden yhteyksien saatavuuden parantamiseen. Näillä alueilla asuu noin viisi prosenttia kotitalouksista. Tukikelpoiset alueet on määritelty liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella.


Lue lisää valtion Laajakaista 2015 -hankkeesta

https://www.viestintavirasto.fi/ohjausjavalvonta/laajakaista2015.html


Tietoyhteiskuntakaari

Lain tavoitteena on edistää sähköisen viestinnän palvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä varmistaa, että viestintäverkkoja ja viestintäpalveluja on kohtuullisin ehdoin jokaisen saatavilla koko maassa. Lain tavoitteena on lisäksi turvata radiotaajuuksien tehokas ja häiriötön käyttö sekä edistää kilpailua ja varmistaa, että viestintäverkot ja -palvelut ovat teknisesti kehittyneitä, laadultaan hyviä, toimintavarmoja ja turvallisia sekä hinnaltaan edullisia. Lain tavoitteena on myös turvata sähköisen viestinnän luottamuksellisuuden ja yksityisyyden suojan toteutuminen.


Lue lisää tietoyhteiskuntakaaresta

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140917